Duurzaamheid volgens Ecocem

Innovatie en schaalgrootte bieden wereldwijd kansen

De verwachting is dat de CO2-uitstoot van de cementindustrie zal toenemen naarmate de wereldwijde verstedelijking en de bevolkingsgroei aanhouden. Het snel verminderen van de uitstoot van cement is van cruciaal belang om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ecocem blijft hoogwaardige, kosteneffectieve technologieën ontwikkelen en opschalen die koolstofarme alternatieven bieden en de CO2-uitstoot in de cement- en bouwindustrie aanzienlijk verminderen.

Onze groeiambities worden geleid door de duurzaamheidsstrategie van de Ecocem groep. Deze strategie richt zich op vijf actiepijlers – milieu, samenleving, werkplek, bestuur en ethiek – en is in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Ook zijn we altijd transparant over onze milieuresultaten door deel te nemen aan het Carbon Disclosure Project (CDP). Onze prestaties op het gebied van CO2-reductie hebben inmiddels geresulteerd in een B-rating in de CDP.

Milieuverklaringen (EPD)‍

Al onze producten ondergaan strenge kwaliteitscontroles en zijn voorzien van CE-markering, evenals milieuverklaringen voor producten. Milieuverklaringen zijn een gestandaardiseerde manier om gegevens te verstrekken over de milieueffecten van een product gedurende de levenscyclus van het product. In Europa moeten EPD’s voldoen aan de methodiek beschreven in EN 15804, die ervoor zorgt dat de EPD voor bouwproducten een gemeenschappelijke methodologie gebruikt, rapporteert over een gemeenschappelijke reeks milieu-indicatoren en een gemeenschappelijk rapportageformaat heeft. EPD’s bieden objectieve, vergelijkbare, door derden geverifieerde informatie over de milieuprestaties van producten, waardoor eerlijke vergelijking en op feiten gebaseerde besluitvorming mogelijk zijn, hetgeen essentieel is voor een eenduidige levenscyclusanalyse en het inzichtelijk maken van geïncorpereerde CO2 van bouwprojecten.

Rapport: Cement, raising ambitions, reducing emissions

We hebben de kansen voor de cementindustrie inzichtelijk gemaakt

Het rapport "Cement: raising ambitions, reducing emissions" is in opdracht van Ecocem samengesteld. Dit rapport geeft een actueel beeld van de uitdagingen en kansen waarmee de cementindustrie wordt geconfronteerd bij het dringend verminderen van de CO2-uitstoot. Het rapport benadrukt de noodzaak van samenwerking en innovatie om de industrie snel en op schaal wereldwijd CO2-vrij te maken. De download bevat het originele Engelstalige rapport voorzien van een Nederlandse managementsamenvatting en een Nederlands voorwoord.

Duurzaamheid en beleid

Bij Ecocem hechten we veel waarde aan duurzaamheid, ook intern en aan prestaties op het gebied van governance. We onderschrijven het belang van transparantie over hoe ons bedrijf wordt geleid en welke afwegingen we maken wanneer we beslissen over wezenlijke onderwerpen die onze stakeholders aangaan.

Als we naar onze eigen bedrijfsvoering kijken, vormen duurzaamheids- en sociale principes ons kompas. We plaatsen daarmee onze maatschappij en het milieu centraal in onze bedrijfsstrategische en operationele beslissingen. In ons duurzaamheidsrapport leggen we verantwoording af voor onze prestaties, afgezet tegen onze doelen en initiatieven. Onze vier Europese productielocaties zijn ISO-gecertificeerd en beschikken over alle lokale vergunningen. 

*Bovenstaande rapporten zijn beschikbaar in het Engels.

Onze Duurzaamheidsstrategie

Duurzaamheid is leidend voor elk aspect van ons bedrijf.
Onze Europese groeistrategie wordt gestuurd door een duurzaamheidsstrategie die we elke vijf jaar herijken, samen met onze stakeholders. Met hen identificeren we de ontwikkelingen, trends en andere zaken die hierbij belangrijk zijn. We kijken naar onze groei en ontwikkeling en beoordelen of we onze doelen halen die we hebben opgesteld in onze duurzaamheidsstrategie. Deze doelen zijn verdeeld in de volgende gebieden: Werkplek, Milieu, Gemeenschap, Ethiek en bestuur. We zorgen ervoor dat onze duurzaamheidsinspanningen in lijn zijn met de doelen van de Verenigde Naties, de zogenaamde Sustainable Development Goals, zodat we in de hele groep volgens deze principes handelen. Je kunt onze beleidslijnen voor veiligheid, gezondheid, milieu (VGM), kwaliteit en ethiek hier bekijken.