• Nieuws
21 Mar 24 | 3 min read

Alleen met de juiste combinatie van preventie, reductie en afvang kan de bouw alle doelen halen

De enorme en voortdurende regenval van afgelopen maanden, zware stormen en zomerse droogte benadrukken nog maar eens de groeiende urgentie om klimaatverandering tegen te gaan. Overheden en industrieën wereldwijd stellen zich ten doel om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Dit leidt onder meer tot een versnelde ontwikkeling en toepassing van duurzame bouwmethoden en bouwmaterialen en snelle technologische ontwikkelingen. Langzaam maar zeker kristalliseren zich een aantal sporen uit. Daarbij mag het geen kwestie zijn van of/of, maar moet het en/en worden. Overheden, en bedrijfsleven moeten de handen ineenslaan en een breed georiënteerde, gezamenlijke koers varen. Alleen dan komen doelen binnen bereik.

Nederland is momenteel één van de voorhoedespelers met het ambitieuze streven om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55% te verminderen ten opzichte van 1990, waarbij de industrie een specifieke reductie van gezamenlijk 19,4 megaton CO2 moet realiseren. Dit nationale doel is verankerd binnen de bredere Europese ambities om tegen 2030 40-55% minder CO2 uit te stoten, met het uiteindelijke doel om in 2050 een klimaat-neutrale unie te vormen en in 2040 al op 90% van dat streven te zitten.

Rol CO2 bij aanbestedingen

Het is echter niet alleen overheidsbeleid dat deze ambities en doelstellingen drijft. Als we kijken naar de bouwsector in Nederland dan zien we ook de (grotere) aannemers en de publieke sector sturen op een versnelde reductie van de CO2-emissies. De CO2-Prestatieladder, verplicht bij overheidsaanbestedingen, en de toenemende vraag van aannemers aan toeleveranciers om hun CO2-uitstoot te kwantificeren en te reduceren, zijn indicatief voor deze trend. Het stimuleert bedrijven om proactief hun uitstoot te verminderen om zodoende een competitief voordeel te behalen.

Verschillende routes

Echter, hoe je CO2 reduceert en welke route je als bedrijf of sector kiest, is aan discussie onderhevig. Moet er ingezet worden op het voorkomen van uitstoot, of juist op het afvangen en opslaan ervan door middel van technologieën als Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)? Hoewel CCUS potentieel biedt voor het verlagen van de CO2-voetafdruk, is er ook een breed gedragen consensus onder diverse experts dat voorkomen in veel gevallen beter is dan genezen. Het is efficiënter en op termijn duurzamer om in de productiefase emissies te vermijden dan deze achteraf af te vangen en op te slaan. Bovendien zijn de benodigde investeringen voor dergelijke installaties erg hoog (honderden miljoenen per installatie). Ook is de (duurzame) energiebehoefte voor een dergelijke installatie na ingebruikname enorm. Andere sporen waarin veel tijd en geld wordt geïnvesteerd en waarvan de eerste positieve resultaten inmiddels voorliggen, zijn het ontwikkelen van technologieën om meer secundaire materialen in te kunnen zetten en om meer gebruik te maken van duurzame energiebronnen in bestaande productieprocessen.

Preventie voorkeur

Wanneer we kijken naar de productie van cement, een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot wereldwijd, zijn we bij Ecocem van mening dat er geen ‘one size fits all’-oplossing is. We moeten voortdurend streven naar een evenwichtige aanpak. Met onze ACT-technologie zijn we in staat om tot 70% van de CO2-emissie van regulier cement te voorkomen in productie ervan. Technologie als CCUS kunnen daarboven waardevol zijn in situaties waar uitstoot onvermijdelijk blijkt. Binnen de productie zal dan al gekeken moeten zijn naar de toepassing van zoveel mogelijk duurzame energiebronnen. Preventieve maatregelen zoals klinkerreductie door de inzet van vulstoffen met cement vervangende eigenschappen, moeten in de bouwsector altijd de voorkeur hebben boven de klinker productie of de afvang en opslag van CO2 achteraf.

Netzero toekomst

Voor een duurzame en toekomstbestendige bouwindustrie is een combinatie van preventie en mitigatie essentieel. Terwijl CCUS in sommige sectoren onmisbaar zal zijn als sluitstuk van een netzero-strategie en proces, is het van belang dat er nog meer geïnvesteerd wordt in duurzame energiebronnen en in reductietechnologieën zoals ACT. Alleen zo kan er een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme samenleving gerealiseerd worden, waarbij economische en ecologische duurzaamheid hand in hand gaan.

Ook interessant